KURUMUMUZDA YAPILAN PSİKO-SOSYAL FAALİYETLER

A. AMAÇ

Hükümlü-Tutukluların bireysel özelliklerini, yaşam standartlarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek, kişiliklerini geliştirmelerine ve yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olmaktır.
Psiko -Sosyal yardım servisinde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanı; hükümlü-tutukluların suç ve şuç işleme nedenlerinin kökenine inerek onları anlamaya çalışmaktadır.
Bu amacı gerçekleştirmek için; her uzman kendi mesleki formasyonu çerçevesinde çeşitli psiko -sosyal iyileştirme ve yardım yöntemlerini kullanarak; kişinin suç işlemesine yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya, onu eğitip rehabilite ederek tahliye sonrasında toplumda karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmeye hazırlamaya ve olumsuz duygu ve düşüncelerini gidermeye çalışmaktadır.

B. HİZMET ALANLARI

1. Psikologların Görev ve Çalışma Standartları
Psikolog; öncelikle hükümlü-tutuklu davranışlarını anlamaya, açıklamaya, nedenlerini ortaya koymaya ve değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu sayede, hükümlü-tutuklunun kişilik yapısını geliştirmesine ve onların yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardım ederek, çevreleriyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını; planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri içinde uygulamakta, uygulamalarında gözlem-görüşme, psikolojik ölçme-değerlendirme, rehberlik-danışmanlık ile çeşitli psikoterapi yöntem ve tekniklerini kullanmaktadır.
a. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler
aa . Kuruma Girişteki Hizmetler
(1) Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla ilk 3 gün içinde görüşme yapılmaktadır.
(2) Yapılan bu ilk görüşmede psikolog kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtmakta, hükümlü-tutuklunun psikoloğa hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatmaktadır.
(3) Bu görüşmede uygulanan Araştırma ve Değerlendirme Formu’ndan, hükümlü-tutukludan fiziksel yapısı, kendisi ve ailesi ile ilgili demografik bilgiler, varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler elde edilmektedir.
(4) Araştırma ve Değerlendirme Formu’ndan elde edilen bilgiler ile her bir hükümlü-tutuklu için Birseysel İyileştirme Planı oluşturulmakta ve görüşmeler bu plana göre düzenlenmektedir.

2. Kurum sürecindeki Hizmetler

(1) Psikolojik  hizmetler sürecinde; hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal sorunlarının değerlendirilmesini ve giderilmesi amacına yönelik olarak bireysel görüşmeler ya da grup çalışmaları yapılmaktadır
(2) Psikolog mesleki çalışmalarında, uzmanlık alanının yöntem ve tekniklerinin yanı sıra, çeşitli test, envanter, ölçek gibi ölçme değerlendirme araçları kullanılmaktadır.
(3) Genel değerlendirme yapmak için hükümlü-tutuklular ile sorunu olsun yada olmasın belli periyotlarla görüşmeler yapılmaktadır.
(4) Yapılacak diğer görüşmeler; psikologun değerlendirmeleri, doktor, sosyal hizmet uzmanı, müdür ve diğer personelin önerileri, hükümlü-tutukluların istekleri doğrultusunda planlanmakta, gerekli bilgi alış-verişleri yapılmaktadır. Çalışmalar mesleki etik kurallara uygun gerçekleştirilmektedir. Kişinin can güvenliğini ve kurumun genel asayişini tehlikeye düşürebilecek konularda gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.
(5) Hükümlü-tutuklularla yapılan bireysel görüşmeler, uygulanan testler sonrası, psikiyatrik tedavi görmesi gerektiği düşünülenler kurum doktoruna yönlendirilmekte ve gerekli bilgiler verilmektedir.
(6) Psikolog, kurum doktoru tarafından kendisine yönlendirilen hükümlü-tutuklularla görüşmektedir. Görüşme sonrası ilgili hakkında doktora bilgi vermekte, önerilerini iletmektedir. Doktor tarafından bildirilen psikiyatrik tedavi görenlerin takibine gerekli dikkat ve özen gösterilmektedir.
(7) Kendisine ve başkasına zarar verme riski taşıyan hükümlü-tutuklularla ilgili olarak kurum doktoruyla işbirliği yapılmaktadır. Bu kişilere psikolojik destek hizmetleri daha yoğun verilmekte ve takibe alınmaktadır.

3. Tahliye Hazırlık ve Tahliye Sonrası Hizmetler

(1) Psikolog; hükümlülük süresi bitmeden önce hükümlüyü topluma yeniden hazırlamak ve karşılaşabileceği sorunları gerçekçi bir şekilde çözümlenmesini sağlamak için görüşmelerini arttırmaktadır.

C. PERSONELE YÖNELİK HİZMETLER

(1) Kurum personelinin sorunlarının tespitine ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup ya da bireysel görüşmeler yapılmaktadır.
(2) Güvenlik ve gözetim servisi personelinin vardiya öncesi ya da sonrası iş ortamının yaratmış olduğu stresten uzaklaşması için gerekli programlar önerilmektedir. (rahatlama egzersizleri, kültür fizik hareketleri gibi )
(3) Personel ile hükümlü-tutukluların arasında karşılıklı anlayışın gelişmesi için danışmanlık yapar, gerekirse önerilerde bulunmakta, psiko -sosyal dengenin bozulmaması amacıyla personeli eğitici olarak gözler ve hatalı davranışların nasıl düzeltilesi gerektiği hakkında bilgi vermektedir.
(4) Kurum personelinin; yönetim ve Hükümlü-tutuklularla ilişkilerinin iyileştirilmesinde danışmanlık yapmakta, olumlu sıcak bir örgüt iklimi sağlamaya çalışmaktadır.

D. İDARİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

(1) Hükümlü-Tutukluların psiko -sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev almaktadır. Kurul toplantılarına katılmakta ve oy kullanmaktadır.
(2) Disiplin Kurulunda ;
- Kuruma uyum sağlayan, olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutukluların ödüllendirilmesini teklif etmektedir.
- Disiplin işlemi gerektiren bir durumla karşılaştığında durumu tutanakla tespit ederek, gerekli işlemler için kuruma iletmektedir.
(3) İdare Kurulunda ;
- Hükümlülerin müşahede ve sınıflandırma aşamalarında görev almaktadır.
- Hükümlü-tutukluların odalara yerleştirilmesine ve değiştirilmesine karar veren Oda Seçici Heyetin üyesidir.
(4) Olağanüstü durumlarda (isyan, açlık grevi, ayaklanma gibi) psikolojik yardımlar konusunda idareye görüş ve önerilerini bildirmekte, olayın sona ermesi için gerekli durumlarda görüşmeler yapmaktadır.

E. DİĞER MESLEKİ ÇALIŞMALAR
Cezaevi yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki araştırma kaynak ve dokümanların takibine  gayret edilmektedir. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.

 

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi ~ © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Gökhan ÇİFTCİ 
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayımlanamaz.